Menu

Aktualności - Rotator w topie

Dane kontaktowe

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

telefon: +48 46 855 25 82
adres e-mail: schronisko@zyrardow.pl

Polityka prywatności rodo

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) zwanego w skrócie „RODO” uprzejmie informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana Pawła II Nr 1;

  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@zyrardow.pl, bądź listownie wysyłając korespondencję na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów;

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. podmioty publiczne w tym organy władzy), zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie.

  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom (tzw. strona trzecia), które na podstawie przepisów szczególnych obowiązującego prawa mogą prowadzić kontrole u Administratora danych osobowych, oraz podmiotom świadczącym serwis w zakresie systemów informatycznych;

  5. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Dokumenty z Pani/Pana danymi osobowymi będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Urzędu Miasta Żyrardowa przez okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną BE5;

  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

Czysta nr 3
96-300 Żyrardów

Tel. 46 855 25 82

schronisko@zyrardow.pl

NIP: 838-14-64-722

[obiekt mapy] Lokalizacja schroniska w Żyrardowie